Regulamin wypożyczalni nart

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wypożyczenia sprzętu sportowego (zwanego dalej sprzętem) z Wypożyczalni w Laskach ul Wieczorka 50.
 2. Klient musi być pełnoletni oraz przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 3. Sprzęt zostaje wypożyczony na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem.
 4. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 5. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu. Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim. Za wszelkie ewentualne szkody mogące wyniknąć w efekcie przekazania osobie trzeciej, odpowiedzialność ponosi Klient. W przypadku eksploatacji niezgodnej z normalnym użytkowaniem, zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu, Klient zobowiązuje się pokryć powstałe szkody w całości łącznie z ceną wypożyczenia.
 6. Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniami. W przypadku kradzieży/uszkodzenia sprzętu Klient jest zobowiązany pokryć koszty sprzętu lub jego naprawy wraz z wyposażeniem w kwocie do wysokości: narty z wiązaniami – 510 zł; buty narciarskie – 260 zł; kijki – 70 zł.
 7. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 8. Korzystając ze sprzętu Klient musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
 9. Wypożyczalnia zapewnia, że wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie. Sprzęt w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 10. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu wynikające z normalnego używania zgodnie z jego przeznaczeniem
 11. Możliwy jest dowóz sprzętu do i od Klienta. Jest to przedmiotem odrębnych ustaleń i zależy od ilości wypożyczanego sprzętu oraz od odległości.